Verksamhet & Kurser

coco_250x178

 

 

 

Vad är då brukshundsklubbens uppgift?

 

 

Förbundets uppgift är att vara Sveriges hund-ägares hundsport och utbildningsorganisation. Det innebär bland annat:

– att utveckla och fastställa policys för hund- hållning, inlärningsmetoder
samt avelsmål

– att utbilda hundägare genom att sprida kunskap om hundens vård, fostran, inlärning och träning

– att inom ramen för förbundets verksamhet företräda hundägarintressen
samt verka för god hundhållning och en förbättrad djursjukvård

– att väcka intresse för att främja avel av sunda mentalt och exteriör! goda hundar av brukshundras och bevara och utveckla rasernas bruksegenskaper

– att rekrytera och utbilda hundförare och hundar samt hundtjänstpersonal för totalförsvaret liksom för andra samhällsnyttiga ändamål

– att stimulera prov-, tävlings- och utställnings-verksamhet

– att fullgöra de uppgifter som i övrigt åligger förbundet i egenskap av specialklubb i Svenska Kennelklubben, frivillig försvarsorganisation och medlemsorganisation i Studiefrämjandet.